Изтегли каталог 2016
Проекти

Проекти

На 18.07.2016г. ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо“ и Агенция по Заетостта сключиха договор № МЗ-2-02-06-08-3074 в изпълнение на проект „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

1

На 29.07.2016г. ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо“ подаде проект за участие в процедура за подбор на проекти „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”.

Общата цел на настоящия проект е повишаване на ефективността, стимулиране на динамично, конкурентноспособно и устойчиво развитие на ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо“, посредством въвеждане на ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнес процесите в компанията, ре-сертифициране на ISO 14001:2015, дейности за въвеждане и сертифициране на система за проследяване на продукцията /Chain of Custody (CoC)/, дейности за инвестиции в ново оборудване и специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието.

Реализацията на проекта ще доведе до промяна на цялостната концепция за управление на бизнес процесите във фабриката, която се изразява в изместване на целевата функция от постигане на максимално натоварване на производствения и човешки ресурс към удовлетворяване на сроковете и количествата на клиентските поръчки.